Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Januari 2020
 

De Utrechtse gemeenteraad heeft in 2017 opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie kunnen produceren met behulp van zonne- en/of windenergie. Samen met bewoners hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt. Vervolgens heeft het college op basis van deze scenario’s een conceptvoorstel gemaakt voor een visie en een uitnodigingskader voor partijen die windmolens en zonnevelden willen bouwen.

Betrokkenen hebben hier op kunnen reageren. Ook is aanvullend onderzoek gedaan. Op basis van het onderzoek en de reacties is een nieuw voorstel gemaakt. Dit definitieve voorstel is op 16 januari voorgelegd aan de gemeenteraad van Utrecht. De gemeenteraad gaat hier in de komende maanden een besluit over nemen.


Definitief voorstel naar de gemeenteraad

Het college heeft op 16 januari 2020 haar definitieve voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit voorstel staat dat het college in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal twintig jaar ruimte wil bieden voor een energielandschap met maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden.

 

Met het energielandschap wil het college een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Het energielandschap kan ongeveer 20 procent van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit leveren en daarmee 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien.

 

Het definitieve voorstel dat het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad kunt u hier lezen.


Belangrijkste wijzigingen

In april vorig jaar presenteerde het college een conceptvoorstel met daarin ruimte voor elf windmolens. Buurgemeenten, provincie, bewoners, omwonenden, grondeigenaren, initiatiefnemers en belangenorganisaties hebben hier vervolgens op kunnen reageren. Ook is aanvullend onderzoek gedaan naar natuur, geluid en slagschaduw, de business case en mogelijke routes om de windmolens het gebied in te krijgen. Op basis van het onderzoek en de reacties zijn twee grote wijzigingen doorgevoerd.

 

1. Verkleind zoekgebied windmolens

Windmolens zijn alleen nog mogelijk in het noorden en niet meer in het midden van het gebied. Dit houdt de mogelijkheid voor een brede ontwikkeling van het gebied open waarover in de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ besloten zal worden. Nabij knooppunt Oudenrijn is een stukje zoekgebied met ruimte voor één windmolen toegevoegd, waardoor er in totaal ruimte is voor maximaal acht grote windmolens in het noordelijke deel van Rijnenburg en Reijerscop. De windmolens komen op een afstand van minimaal 800 meter van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein te staan. Die afstand is niet gewijzigd ten opzichte van het conceptvoorstel.

 

2. Verlenging periode energielandschap

In het definitieve voorstel biedt het college voor een periode van minimaal twintig jaar ruimte voor zonne- en windenergie. In het conceptvoorstel was dat vijftien jaar. Deze wijziging komt door veranderde subsidievoorwaarden van het Rijk. Windmolens, zonnevelden en de benodigde investeringen in het landschap zijn alleen financieel haalbaar als twintig jaar energie kan worden opgewekt.

 

Door deze twee wijzigingen wordt de kans op realisatie van het energielandschap vergroot. 


Uitnodigingskader

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, krijgen initiatiefnemers drie maanden de tijd om plannen in te dienen. In het uitnodigingskader staat beschreven waar die plannen aan moeten voldoen. Het college stelt bijvoorbeeld strenge eisen om overlast van geluid en slagschaduw van windmolens zoveel mogelijk te beperken. Het college wil dat geluidarme windmolens worden gebruikt en dat bewoners van de polder invloed uit kunnen oefenen op het beperken van hinderlijke slagschaduw.


Daarnaast verplicht het college de energiebedrijven om bewoners en omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengst, bijvoorbeeld door zelf te kunnen investeren in windmolens en zonnevelden. Ook krijgen grondeigenaren en bewoners in de omgeving van windmolens een vergoeding.

 

De gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met de visie en het uitnodigingskader. Beide documenten vindt u hier.


Het vervolg

Over het algemeen duurt het na een collegebesluit nog ongeveer drie maanden voordat de gemeenteraad een besluit neemt. We verwachten dat de gemeenteraad voordat ze een besluit neemt, een raadsinformatiebijeenkomst zal organiseren om de meningen uit de omgeving te horen. Hiervoor kunt u de website van de gemeenteraad in de gaten houden. Ook zullen we hier in onze nieuwsbrief melding van maken.

 

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, krijgen initiatiefnemers drie maanden de tijd om plannen in te dienen. En ook daarna zullen nog verschillende stappen moeten worden doorlopen. Op de website staat het proces tot aan de realisatie van het energielandschap beschreven.

 

Het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 klaar zijn.

 
     

 

Volg ons Naar Facebook gemeente Utrecht Twitter icoon Instagram icon Social media icon  

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

Uitschrijven

Bekijk welke nieuwsbrieven we nog meer hebben en schrijf u in