Klik hier voor de html versie  
     
Binnenstad 2040 logo
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Binnenstad 2040

Januari 2020
 
Skyline binnenstad
 

Alsjeblieft!
Hierbij een nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Zo blijf je ook in dit nieuwe jaar op de hoogte van de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie voor de binnenstad. In deze nieuwsbrief aandacht voor: de omgevingswet, de toekomstvisie voor de binnenstad, de werkconferentie van 11 december jl en hoe nu verder?

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2020!


De omgevingswet gloort aan de horizon
We verwelkomen 2020! Samen werken we aan ons toekomstbeeld voor de binnenstad, de omgevingsvisie. Dit willen we in 2021 gereed hebben, want dan treedt de landelijke Omgevingswet in werking. 

 

Eenvoudiger en samenhangend
Hoe leven we prettig, gezond en veilig samen? Veel ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld en niet altijd duidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. De wet verplicht gemeenten om vanaf 2021 in plaats van een structuurvisie, een Omgevingsvisie te hebben. Utrecht heeft inmiddels een stedelijke omgevingsvisie. De omgevingsvisie Binnenstad maakt deel uit van deze stedelijke omgevingsvisie.


Blik vooruit  

Toekomstvisie voor de Binnenstad stap dichterbij
Wat voor Binnenstad willen we in 2040 zijn en hoe komen we daar? Wij hebben gemerkt dat inwoners, ondernemers en bezoekers begaan zijn met de binnenstad van Utrecht. Zij hebben in 2019 meegegeven wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van hun woon- en leefomgeving, de waarden voor de Binnenstad. Hun – en misschien ook jouw – inbreng is verwoord en samengevat in een gespreksnotitie met de belangrijkste opgaven en keuzes voor de binnenstad.

 

Dit document heeft de projectgroep kunnen maken op basis van gemeentelijke informatie, onderzoeken, bijeenkomsten van de Binnenstadgroep, reacties tijdens de startbijeenkomst en visies en documenten van partijen in de stad. Lees welke uitdagingen voor 2040 hierin worden genoemd >>


Terugblik werkconferentie 11 december
Tijdens de werkconferentie op 11 december jl. kwamen ruim 160 mensen naar het stadskantoor om de verschillende uitdagingen onder de loep te nemen. Zijn dit de uitdagingen, wat zijn de keuzerichtingen en wat zijn hiervan mogelijke gevolgen? Wij geven je graag een korte terugblik.

 

Aan de slag!  

Betrokkenheid van de stad belangrijk
Wethouder Anke Klein gaf te kennen erg blij te zijn dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de toekomst van de binnenstad. Zij benadrukte dat deze betrokkenheid van groot belang is voor het tot stand komen van de omgevingsvisie voor de Binnenstad. De gemeenteraad heeft op 5 december jl. een startnotitie over de Omgevingsvisie Binnenstad aangenomen en geeft hierbij ook aan dat de betrokkenheid van de stad belangrijk is. Anke Klein beseft zich dat het een uitdaging wordt om alle belanghebbenden te bereiken. De afgelopen maanden is al veel informatie opgehaald bij partijen uit de stad, zoals bij Actiegroep Binnenstad030 en bij het Centrummanagement Utrecht (CMU), naast beleid op verschillende onderwerpen. En zijn er  bijeenkomsten rond natuur en groen in de binnenstad en overlast georganiseerd. Maar de gemeente doet meer en experimenteert ook met ‘samen stad maken’. Zo is een groep betrokkenen met geheel verschillende achtergronden gevraagd als Binnenstadgroep de dialoog te begeleiden. Dat doen ze niet alleen voor hun eigen belang, maar voor het totaalproces. Dat is een bijzonder model.

 

De wethouder gaf bij de start van de conferentie aan dat er interessante vragen voor ons liggen waarop we keuzes moeten maken: hoe willen we dat het wonen in de binnenstad zich ontwikkelt? Wat te denken over de historische binnenstad en het stationsgebied als economische motor? Hoe ziet die economie in 2040 eruit? Hoe gaan we om met welzijn en gezondheid, en tegelijkertijd die bruisende kant van de binnenstad? En dan: de grote vraag van mobiliteit in de binnenstad: hoe bewegen we ons voort in de binnenstad? En dat tegen de achtergrond van ons prachtige erfgoed! Zij riep op om onze belangrijke waarden voor de binnenstad ook in de toekomst te koesteren.

 

Presentatie Binnenstad Utrecht naar 2040
Sanneke van Wijk, stedenbouwkundige bij de gemeente Utrecht, vertelde tijdens de werkconferentie over de te verwachten groei van de stad en de gevolgen daarvan voor de Binnenstad. De groei van het aantal inwoners van de stad, met ongeveer 100.000 personen in 2040, betekent een groei van het aantal woningen en voorzieningen die ook weer ruimte vragen.

De stad kan vier strategieën volgen om de groei op te vangen:
- uitbreiden van het areaal voor woningen of voorzieningen
- transformeren van gebieden, bijvoorbeeld omzetten van bedrijventerreinen in woonwijken
- inbreiden, d.w.z. gebruik maken van de bestaande stad door het gebruik te intensiveren
- koesteren, d.w.z. kwaliteit te koesteren en nieuwe opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie te realiseren terwijl de kwaliteit wordt behouden of verbeterd.


Voor de binnenstad zijn de strategieën van ‘koesteren’ en ‘inbreiden’ van belang. Het gaat om het zoeken naar veranderingen die de kwaliteit van de binnenstad behouden of versterken. Sanneke toont in haar presentatie hoe dat bijvoorbeeld zou kunnen op gebieden als openbare ruimte, mobiliteit, wonen en economie. Bekijk hier haar presentatie >>

 

Groepsgesprekken  

Aan de slag!
Op de elfde verdieping vormden zich verschillende groepen rond de uitdagingen voor de binnenstad. Wat betekenen deze uitdagingen en welke keuzes hebben we? Omdat er veel achtergrondinformatie op de website stond, konden bezoekers zich thuis alvast inlezen. Wil je weten wat er allemaal is besproken? Op onze website zijn de verslagen van de werkconferentie te lezen. Heb je zelf nog ideeën of aanvullingen? Vertel ons dit HIER.


Luisterpaal  

Veel gesprekken bij de luisterpalen

De eerste tien dagen van december stonden op het Janskerkhof, op de Mariaplaats en in de Twijnstraat luisterpalen om over de toekomst van de binnenstad te praten. Niet alleen werd er gesproken over hofjes en pleinen, parkeren buiten de singels en voetgangersgebieden, ook werd er gesproken over eenzaamheid, gezond voedsel en toegankelijkheid. Er zijn in totaal 740 gesprekken gevoerd. Vooral jongeren tussen 18-25 jaar (40%) maakten gebruik van de luisterpalen. Lees HIER het rapport. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar het resultaat van gesprekken en geeft een indruk van de argumenten en ideeën.


Hoe nu verder?
We zijn aan het trechteren en verbinden. De verschillende uitdagingen voor de binnenstad staan niet los van elkaar. Keuzes voor een uitdaging raken altijd andere uitdagingen. De komende weken gaan we op verschillende thema's op specifieke momenten hierover verder met elkaar in gesprek. Op onze website lees je wanneer deze gesprekken plaatsvinden.

Tijdens een tweede werkconferentie in maart leggen we alles weer stadsbreed voor. Als het nodig is zullen ook buurt of gebiedsgerichte gesprekken plaatsvinden om nog meer te verfijnen. Op basis van de verzamelde informatie wordt de omgevingsvisie opgesteld waarin keuzes voor de toekomst van de binnenstad worden gemaakt. Na bespreking met de stad wordt de omgevingsvisie eind 2020/begin 2021 aan college en raad voorgelegd voor besluitvorming. 


Samenwerkingsplatform  

We maken de omgevingsvisie samen

De Binnenstad is voor iedereen belangrijk, daarom maken wij de visie op de toekomst met alle betrokkenen. Iedereen die zich betrokken voelt bij de Binnenstad krijgt de kans om mee te denken of mee te doen. Niet alleen tijdens verschillende bijeenkomsten, ook via ons online samenwerkingsplatform, Ubinnenstad2040.nl. Documenten, peilingen, agenda’s…wij maken het graag zo transparant en actueel mogelijk. Laat ons weten wat je vindt en wat de gevolgen van keuzes volgens jou zullen zijn.

         
     

 

Volg ons Naar Facebook gemeente Utrecht Twitter icoon Instagram icon Social media icon  

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

Uitschrijven

Bekijk welke nieuwsbrieven we nog meer hebben en schrijf u in